Hiiibrand Awards 2011
所有参赛作品           关于           规则和奖励           评委           上传作品           获奖           入围名单          
  24 30/11/11
Nanbu Toshiyasu
  VIP会员
+加关注
Gold Award / 金奖 (Logo-P /专业组标志)

 

Henry Steiner Jury Award, Faldin Alexander Jury Award

石汉瑞 评审奖, 亚历山大•法尔丁 评审奖