Hiiibrand Awards 2017
所有参赛作品           关于           规则和奖励           评委           上传作品           获奖           入围名单          

1. 参赛作品进入复审的候选者,将于2018年7月陆续得到通知。届时会要求参赛者提供一些必要的资料以进行复审。

2. 2018年9月初组委会将公布入围名单。(拟定)

3. 2018年9月底组委会将公布获奖名单。(拟定)