Hiii Typography 2018
所有参赛作品           关于           规则和奖励           评委           上传作品           获奖           入围名单          

参赛作品进入复审的候选者,将于2019年6月陆续得到通知。届时会要求参赛者提供一些必要的资料以进行复审。

  • Grand Prix / 全场大奖
  • Jury Award / 评审奖
  • Gold Award / 金奖
  • Silver Award / 银奖
  • Bronze Award / 铜奖