NO WATER NO FISH
By:Topman Ieong    +加关注    粉丝:15
所在地:1, 中國    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2011     
   1726         3         0         0     

客户:NO WATER NO FISH
网址:NO WATER NO FISH
创造年份: 2011

描述:現今的捕魚量將會把魚吃光,沒有清潔的水,將不會有魚生存,我們也沒有魚吃,捕獲的全是污水。

标签: NO WATER NO FISH 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

LOGO

查看 Topman Ieong 的其他参赛作品       +加关注