F-baby
By:玩石山人    +加关注    粉丝:0
所在地:,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2011     
   1283         0         0         0     

客户:F-baby 童装
网址:http://f-baby.taobao.com/
创造年份: 2010

描述:Fashion baby童装简称F-baby,logo概念来源于积木,用简化图形组合而成,缤纷多彩。

标签: logo  儿童  字体 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 玩石山人 的其他参赛作品       +加关注