incity brand
By:sikojay    +加关注    粉丝:3
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2011     
   1134         2         0         0     

客户:incity
网址:www.idsiko.com
创造年份: 2011

描述:印象城是深国投旗下大型旗舰购物中心品牌,其管理公司委托西柚设计对其品牌形象进行升级改造。我们在重新塑造的过程中保留了原标识元素并重新进行了规划,以保持受众对新形象的适应程度。我们对该品牌未来的视觉风格进行了重新定位,营造出全新的识别体系。

标签: siko design   incity 
版权:不限制作品用途,转载请署名。

data/upload/shangpin/132556403611.jpg

查看 sikojay 的其他参赛作品       +加关注