SCP RETAIL
By:sikojay    +加关注    粉丝:3
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2011     
   1733         0         0         0     

客户:SCP RETAIL
网址:http://www.idsiko.com
创造年份: 2011

描述:我们将SCP RETAIL的企业形象定位为具有国际视野的咨询管理公司.我们希望标志能够表现出SCP RETAIL的精神内涵和兼具包容性的简洁图形.我们精炼了五个关键词作为创作的核心元素分别是:合作 进取 包容 财富 永续经营。我们在图行的塑造上力求简洁和具有独特的识别性,以让企业的对外活动中能够更加有效的获得品牌的传播力和影响力。

标签: SCP RETAIL 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 sikojay 的其他参赛作品       +加关注