By:杨庭伟    +加关注    粉丝:7
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiii Typography 2015     
   734         0         0         0     

客户:苏州合众合餐饮营销策划
网址:www.hzhbrand.com
创造年份: 2015

描述:采用笔划等粗方式,笔划角度统一呈90°和45°,将“餐”字笔划进行延伸,呈现一张俯视的餐桌,符号感和识别性强。

标签: 字体设计  字体应用 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 杨庭伟 的其他参赛作品       +加关注