By:icedream    +加关注    粉丝:2
所在地:1, China    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2015     
   707         0         0         0     

客户:“书”书店
网址:none
创造年份: 2015

描述:汉字“书”与英文 Book 首字母“B”以及书本形态的结合设计,探索汉字表形、表意的可能性。

标签: “书”书店 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 icedream 的其他参赛作品       +加关注