naersu
By:杜潇潇    +加关注    粉丝:75
所在地:1, China    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2015     
   2250         0         0         1     

客户:naersu
网址:naersu.com
创造年份: 2015

描述:生活家居品牌“naersu”的设计理念是“体验简单实用之美”。产品设计师娜尔苏求学江南,生活在瑞典,游走于东西方,她把雅致的汉文化、简约的北欧设计,恰到好处地融合在产品中。我们从字体设计着眼,参考宋代家具中“牙板”弧线和腿部直线的特点,结合具有简洁现代气质的拉丁文字母,设计出中西融合的naersu品牌字体。

标签: Identity 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 杜潇潇 的其他参赛作品       +加关注