Shadow Wave
By:宋佳讯    +加关注    粉丝:4
所在地:重庆, 中国    
参加比赛:Hiii Photography 2016     
   748         28         0         0     

客户:宋佳讯
网址:http://weibo.com/u/1864615387?is_all=1
创造年份: 2014.10.19

描述:该系列创作于2014年,持续了将近4小时的等待捕捉海浪的各种变化,最终选出的几张非常满意,后期考虑到调色,一番周折觉得摒弃色彩,只需纯粹的用高对比的黑白去感受浪的形态足以!海浪就是如此神奇,机械的拍打着礁石,但每一次都无法预料会带给你怎样的冲击!

标签: 海浪  礁石  浪花  海边  动感 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 宋佳讯 的其他参赛作品       +加关注