bunny杂货
By:mochris    +加关注    粉丝:0
所在地:,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2011     
   938         0         0         0     

客户:许一楠
网址:
创造年份: 2011

描述:BUNNY杂货设计,主要面向儿童和青少年,风格鲜艳明快,主要产品包括服装,饰品,休闲,文具等。

标签: BUNNY杂货 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

Logo

Production

Design For Colorful Life

查看 mochris 的其他参赛作品       +加关注