HYPURE
By:一地烟头    +加关注    粉丝:2
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2016     
   877         3         0         0     

客户:HYPURE
网址:
创造年份: 2015

描述:hypire是家用净水器品牌。hypire的产品与生活息息相关,致力于为人类提供纯净健康的饮用水,我们利用且不限于字母H的固有有结构,打破原有的对称性,融入微观的“水”,以及净化的分离感。在营造科技感的同时,考虑到亲和力,并做到与竞品的区隔。

标签: 标志  LOGO  品牌 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 一地烟头 的其他参赛作品       +加关注