K Jewellery
By:乔乙    +加关注    粉丝:2
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2016     
   784         0         0         0     

客户:K Jewellery
网址:k-jewelry.taobao.com
创造年份: 2016

描述:K Jewellery是一家独立的手工饰品品牌,其饰品多为简约几何形体的造型。试图将K解构,与一颗细珠串联,体现饰品的简约气质。

标签: Logo 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 乔乙 的其他参赛作品       +加关注