1935
By:见山    +加关注    粉丝:22
所在地:1,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2017     
   747         0         0         0     

客户:大华1935
网址:www.jianshan816.com
创造年份: 2017

描述:图形以1935苏式锯齿状厂房建筑为原型,用极简的视觉元素体现空间感和未来感

标签: logo 设计 形象 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 见山 的其他参赛作品       +加关注