YING 颖
By:自然卷舌音    +加关注    粉丝:0
所在地:,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2017     
   302         0         0         0     

客户:无
网址:
创造年份: 2016

描述:给朋友设计的个人logo。A personal logo designed for a friend.

标签: 标识  logo  标志 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 自然卷舌音 的其他参赛作品       +加关注