K的酸奶
By:LiuMC丨云中黑马    +加关注    粉丝:0
所在地:昌吉, CN    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2018     
   405         1         0         0     

客户:成都K的酸奶
网址:https://www.zcool.com.cn/u/15105409
创造年份: 2018

描述:成都K的酸奶

标签: 酸奶、包装、品牌、LOGO、盒子 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

LOGO

氛围

趣味

互动

盒子

小盒子

店内

查看 LiuMC丨云中黑马 的其他参赛作品       +加关注