GENERAL SCREW INDUSTRIES CO.,LTD
By:彭清    +加关注    粉丝:1
所在地:中山, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2011     
   1308         11         0         0     

客户:GENERAL SCREW INDUSTRIES CO.,LTD
网址:http://www.screw.com.cn
创造年份: 2010

描述:标志以企业产品为创作主要思路,突出产品特性,以及行业特性。

标签: GENERAL SCREW INDUSTRIES CO.  LTD 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

标志以企业产品为创作主要思路,突出产品特性,以及行业特性。

查看 彭清 的其他参赛作品       +加关注