Young Zone Li NO.68
By:by-enjoy    +加关注    粉丝:4
所在地:1,     
参加比赛:Hiiibrand Awards 2020     
   372         0         0         0     

客户:不亦乐乎工作室
网址:www.by-enjoy.com
创造年份: 2020

描述:洋中里(商业街区)英文名称“Young Zone Li ”,以及项目地址的门牌号码“NO.68”中,提炼出相通的视觉元素:“圆形O”,作为英文商标设计的重要表达元素,将“Young Zone Li”以及“NO.68”的字形进行视觉化结合创作。

标签: Logo 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

洋中里(商业街区)英文名称“Young Zone Li ”,以及项目地址的门牌号码“NO.68”中,提炼出相通的视觉元素:“圆形O”,作为英文商标设计的重要表达元素,将“Young Zone Li”以及“NO.68”的字形进行视觉化结合创作。

查看 by-enjoy 的其他参赛作品       +加关注