Wildlife Alliance
By:李沣泉    +加关注    粉丝:1
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2012     获得奖项:Merit Award / 优异奖
   2689         0         0         1     

客户:野生动物联盟
网址:
创造年份: 2012

描述:这是一个为野生动物联盟建立的形象,醒目的绿色还原大自然的气氛,让人们 从视觉上感受一个人与自然的生活是多么的美好。

标签: brand 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 李沣泉 的其他参赛作品       +加关注