ROCOCO COLLECTION
By:老谈    +加关注    粉丝:6
所在地:乌鲁木齐, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2012     
   45570         0         0         0     

客户:乌鲁木齐大漠风物商贸有限公司
网址:http://www.xiyufw.com
创造年份: 2012

描述:ROCOCO COLLECTION,手工巧克力店。

标签: 创意食品 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 老谈 的其他参赛作品       +加关注