bluemoon garden
By:何视品牌设计    +加关注    粉丝:136
所在地:1, 中国    
参加比赛:Hiiibrand Awards 2013     
   2439         4         0         1     

客户:bluemoon garden
网址:www.heyes.com.cn
创造年份: 2013

描述:一叶一世界,一鸟一轮回,动植物生生不息的自然交响。一个与自然共生的理想国,一个生机禅悦的花园世界。不求博大,惟愿精深的理念,与土地的亲密接触,与花草鱼鸟的对话,才是真正的自在和谐圆满。

标签: 有机  农业  品牌  设计  何视 
版权:禁止商业用途,转载请署名。

查看 何视品牌设计 的其他参赛作品       +加关注