Kentaro's Kyoto Gibier
By:Koji Sato    +加关注    粉丝:98
所在地:1, Japan   
上传时间:02/28/21    最后编辑时间:09/27/23   
   527         0         0         0     

客户:有限会社田舎暮らし
网址:https://kentaros-kyoto-gibier.tumblr.com/
创造年份:2020

描述:Mr. Kentaro Nakajima, a hunter and chef, in Yakuno, Kyoto Prefecture,It is a brand logo design of Jibie products that we make with great care.

标签: Kentaro's Kyoto Gibier 
版权:禁止商业用途,转载请署名。


查看 Koji Sato 的其他展示        +加关注